กิจกรรมที่ 4

1.จุดเด่น จุดด้อย โอกาสการพัฒนาของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

1.1 จุดเด่น โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่ในอันดับยอดนิยมของท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งรอบที่ 1 และ 2 ขณะนี้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับงบประมาณปีละประมาณ 10 ล้านกว่าบาท ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.นครศรีธรรมราชอนุมัติงบประมาณจ้างครูภาษาต่างประเทศ 5 คน และสร้างห้องพิเศษพร้อมอุปกรณ์อีก 1 ห้อง ครูจำนวน 140 คน นักเรียน 2,700 คน

1.2 จุดด้อย ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการสร้างพลังขับดันให้ครูเกิดจิตสำนึกในหน้าที่ ไว้วางใจ ส่งผลให้ขาดการติดตามตรวจสอบ ปรากฏการณ์นักเรียนว่าง ครูอยู่แต่ไม่สอนหรือเข้าห้องช้าออกเร็วจึงเกิดขึ้นบ่อยครัง

1.3 โอกาสการพัฒนา ด้วยความพร้อมด้านบุคคลากร ทรัพยากรทางการศึกษาและการสนับสนุนจากท้องถิ่นที่ดี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาจึงมีโอกาสที่ดีมาก เพียงแต่ฝ่ายบริหารต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร สร้างระบบการนิเทศ การติดตามตรวจสอบ สิ่งที่ควรรีบดำเนินการคือกำหนดให้บุคลากรทุกคนวางแผนการพัฒนางานของตนเอง(ID Plan)เสนอต่อผู้บริหารและกำหนดให้รายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือลงในระบบเครือข่ายของโรงเรียนทุกสิ้นภาคหรือปี

2.ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลวิชาการและอื่นๆของโรงเรียน ที่มีอยู่แล้วจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มงาน/ฝ่าย ซึ่งอยู่ในรูปเอกสาร เมื่อต้องการใช้ประโยชน์ต้องไปขอ ทั้งๆที่ข้อมูลทั้งหมดของแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่ายอยู่ในระบบงานคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เพียงโอนข้อมูลทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนให้บุคลากรดึงข้อมูลมาใช้ในงานของตนเอง โดยเฉพาะรายชื่อนักเรียนมีประโยชน์ต่อการบันทึกข้อมูลในงานด้านการสอน งานปกครองจะง่ายต่อการลงและค้นหาการกระทำความผิดต่างๆ ถ้าใช้ระบบดังกล่าวจะประหยัดกระดาษอย่างมาก

3.แบ่งเป็นนวัตกรรมในสายงานบริหารคือการโอนข้อมูลที่จำเป็น เช่น รายชื่อนักเรียน รายชื่อบุคลากร แบบฟอร์มงานต่างๆ ปฏิทินงานวิชาการ งานกิจกรรม บันทึกความผิดของนักเรียน การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ขึ้นสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน กับนวัตกรรมที่จะใช้กับบุคลากร ควรให้ทุกคนมีอีเมลหรือบล็อกส่วนตัวเพื่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆหรือสั่งงานนักเรียน
กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรมSPSS

ขั้นที่ 1
1.เปิดAll Program เลือก SPSS for window
2.เลือก SPSS 11.5 for window เลือก variable View
3.ไปที่ Name พิมพ์ข้อความเช่น เพศ ในช่องName
4.ไปที่ Decimals กำหนดช่วง = 0
5.ไปที่ Value เกิดหน้าต่างValue lables พิมพ์ในช่องValue เป็นระดับเลข 1 2 3 4 5 แล้วพิมพ์ต่อที่Value lables ว่า 1 = ชาย 2 =หญิง หรือ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด โดย Add เรื่อยๆ แล้ว OK
ขั้นที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
1.ในช่องName ลงระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ โดยข้อที่ 1 ใช้สัญลักษณ์ a ข้อที่ 2 ใช้สัญลักษณ์ b ข้อที่ 3 ใช้สัญลักษณ์ c คือเป็น a1 a2 a3 a4 และ a5 ตามลำดับ ส่วน b c ......ก็ทำเช่นเดียวกัน
2.ไปที่ Transform แล้ว Compute Variable เกิดหน้าต่างใหม่ ไปที่ Sum คลิ๊กกล่องรูป 3 เหลี่ยม ไป Target Varible พิมพ์ Ta แล้วพิมพ์ในวงเล็บคั่นด้วย , คือ (a1,a2,a3,a4)/4 คลิ๊ก ok จะเกิดผลในช่อง Ta
3.ไปที่ Analyze คลิ๊ก Descriptive Stratistics คลิ๊กเลือกระดับความพึงพอใจในช่อง Name ทั้งหมด แล้ว ok คลิ๊กกล่องรูป 3 เหลี่ยม ไปที่ Frequencies จะได้ค่าแปลผลเป็นร้อยละ

กิจกรรมที่ 2/1 เพลงประจำโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา"มาร์ชเทาเหลือง"

กิจกรรมที่ 1 ประัวัติ ปรัชญา คติธรรม

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553ประวัติ/ปรัชญา/คติธรรม
ประวัติ
นายประสิทธิ์ วรเวทย์ชลิต เกิดวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิมอำเภอเกาะพงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรจุรับราชการครูเมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ที่โรงเรียนเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ายมาปฏิบัติราชการที่อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับ คศ.๓
ที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ิิิ์ิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวันครศรีธรรมราช
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิ คบ.เกษตรศาสตร์จากวิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช(เดิม)เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ วท.ม.
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓
ขณะนี้กำลังศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ ๕๓๔๖๗๐๑๐๒๒
ปรัชญา นำชีวิตสู่สัจจการแห่งตน
คติธรรม หากไม่ทิ้งพยายามสักวันหนึ่งต้องสำเร็จ